Bułgaria – projekty stron narodowych eurocenta i euro

30 czerwca 2021 r. Narodowy Bank Bułgarii (Българска народна банка; БНБ) wraz z Ministerstwem Finansów przedstawili projekt krajowego planu wprowadzenia euro w Republice Bułgarii. Zobowiązanie Bułgarii do przyjęcia wspólnej europejskiej waluty zostało potwierdzone w Traktacie o przystąpieniu Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej.

Według komunikatu Narodowego Banku Bułgarii z dnia 6 grudnia 2022 r., Komisja Europejska i przewodniczący Eurogrupy podpisali protokół ustaleń z Republiką Bułgarii określający praktyczne kroki, które umożliwią Bułgarii rozpoczęcie produkcji monet euro po uzyskaniu zgody na przystąpienie do strefy euro. Czynności te dotyczą wybicia pewnej ilości monet testowych ze wspólnymi wzorami monet euro oraz wyboru wzorów narodowych dla bułgarskich monet euro. Podpisanie protokołu stanowi ważny krok na drodze do przystąpienia tego kraju do strefy euro, a ostateczna decyzja w sprawie którego zostanie podjęta przez Radę na mocy art. 140 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W październiku 2022 r. bułgarski parlament zobowiązał bank centralny do przyśpieszenia starań mających na celu wprowadzenie waluty euro 1 stycznia 2024 r. Termin nie został dotrzymany i został przełożony.

Po spełnieniu wszystkich niezbędnych warunków przyjęcia wspólnej waluty, konieczna będzie zgoda państw strefy euro oraz pozytywna ocena Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Centralnego (EBC) – szczegółowy opis i informacje dostępne na stronie Narodowego Banku Bułgarii.

Bułgaria stanie się 21 członkiem strefy euro 1 stycznia 2025 r. Przeliczanie walut odbędzie się poprzez zastosowanie sztywnego kursu wymiany między euro (EUR) a lewem (BGN), który został ustalony na: 1 EUR = 1,95583 BGN. Po wprowadzeniu euro, w ciągu pierwszego miesiąca lew i euro będą równoległymi prawnymi środkami płatniczymi.

W ciągu pierwszych 6 miesięcy po wprowadzeniu euro, banki i Poczta Bułgarska zapewnią bezpłatną wymianę banknotów i monet. Po upływie pierwszych sześciu miesięcy do jednego roku od wprowadzenia euro, banki będą zobowiązane do kontynuowania wymiany banknotów i monet i będą mogły pobierać z tego tytułu opłatę. Po tym terminie wymiana pieniędzy w bankach komercyjnych będzie świadczona według własnego uznania. Bezpłatnie i bezterminowo będzie można wymienić w oddziałach banku centralnego.

16 listopada 2023 r. bank centralny zaprezentował wizerunki stron narodowych (awers) bułgarskich monet eurocentów i euro. Projekty graficzne, powstałe w Mennicy Bułgarskiej (Монетен двор), nawiązują do obecnych monet stotinki i lewa. Powodem tego jest fakt, że symbole na obecnych bułgarskich monetach obiegowych są rozpoznawalne i dobrze akceptowane przez obywateli. Takie podejście zapewni ciągłość między obecnymi a nowymi monetami euro w Bułgarii oraz ich łatwe rozpoznawanie, a jednocześnie kontynuowana będzie bułgarska tożsamość dzięki znanym symbolom z bułgarskich monet.

Pierwsze monety zostaną wybite przez Mennicę Bułgarską, w nakładzie do 1 000 000 sztuk dla każdego nominału, w celu sprawdzenia jakości produkowanych monet i certyfikacji Mennicy Bułgarskiej. Faktyczna produkcja niezbędnych ilości monet euro z bułgarską stroną narodową nastąpi po decyzji Rady Unii Europejskiej w sprawie przyjęcia euro przez Republikę Bułgarii.

Zgodnie z wymogami regulacyjnymi każda strona narodowa zawiera obowiązkowe i fakultatywne elementy, które dla pierwszej emisji będą następujące:
1) okrąg z dwunastu gwiazd, tak jak na fladze Unii Europejskiej
2) nazwa państwa w języku narodowym, zapisana cyrylicą, jako identyfikacja kraju emitującego – БЪЛГАРИЯ
3 ) w przypadku monet o nominale 2 euro napis na rancie będzie składał się z frazy „БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ” (BOŻE CHROŃ BUŁGARIĘ), powtórzą dwukrotnie, w orientacji normalnej i odwróconej, rozdzielone gwiazdką
4) nazwa jednostki głównej i podjednostki zapisana cyrylicą:
– dla 1 eurocenta: СТОТИНКА (stotinka)
– dla 2, 5, 10, 20, 50 eurocentów: СТОТИНКИ (stotinki)
– dla 1 i 2 euro: ЕВРО (euro);
5) rok wprowadzenia euro do obiegu w Bułgarii: 2025 (kolejne emisje monet będą posiadać dany rok emisji)

Monety o nominale 1, 2, 5, 10, 20 i 50 eurocentów: Jeździec z Madary

Moneta o nominale 1 euro: św. Jan Rilski

Moneta o nominale 2 euro: Paisjusz Chilendarski

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: Narodowy Bank Bułgarii